ENG
Конденсатовідвідники
Регулятори тиску
Клапани регулюючі
Котлове та спеціальне обладнання
Механічні насоси та станції
Арматура та контрольно вимірювальні прилади
Комплексні системи
Обладнання для чистої пари та стерильних середовищ
Запобіжні клапани

Публічна оферта

Договір про надання сервісів та продаж товарів.

Від 3 березня 2020 року

Загальні положення

ТОВ "ПРІМА ТРЕЙДІНГ" пропонує будь-яким юридичним особам та фізичним особам-підприємцям укласти. Публічний договір купівлі-продажу товару в редакції, що наведена нижче.

Публічний договір купівлі-продажу товару

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРІМА ТРЕЙДІНГ" (надалі - Постачальник) в особі директора Вакуленко А. В., що діє на підставі Статуту, будь-яка юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка прийняла умови цього Договору (надалі - Покупець) , керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України уклали даний Публічний договір купівлі-продажу товару (надалі - Договір) про наступне.
 

Основні терміни та визначення

"Покупець" - будь-яка юридична особа чи фізична особа-підприємець.

"Сайт" - веб-сторінка в Інтернеті, за адресою: primatrading.com.ua

"Товар" - продукція, представлена до продажу на Сайті, або запропонована в рахунку на оплату.

"Рахунок на оплату" - платіжний документ переданий Покупцю будь-якими засобами зв’язку чи особисто для здійснення Покупцем передплати за товар згідно замовлення.

"Замовлення" - заявка Покупця на купівлю Товару, яка адресується Постачальнику, будь-якими засобами зв’язку чи особисто.

"Акцепт" - повна і безумовна згода Покупця на укладення Договору на умовах, визначених цим Договором. Акцептом є повна попередня оплата вартості Товару, яка вказана у рахунку на оплату.

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця Товар згідно Рахунку на оплату, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар.

1.2. Найменування, кількість, асортимент та вартість Товару вказуються у Рахунку на оплату.

1.3. Виникнення права власності на товар у Покупця виникає з моменту передачі Товару уповноваженому представнику Покупця, шляхом підписання ним видаткової накладної, товаро-транспортної накладної або іншого документу, що підтверджує отримання Товару Покупцем від Постачальника або перевізника або організації, що здійснювала доставку.

1.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження Товару переходить до Покупця в момент виникнення права власності на Товар.

2. Замовлення товару

2.1. Для здійснення Замовлення Покупець самостійно та на власний розсуд обирає наявний на Сайті Товар або Товар, що відсутній на Сайті але був запропонований Покупцю у комерційній пропозиції, в електронному листі, за телефоном, та вказаний у Рахунку на оплату. Замовлення вважається здійсненим в момент надходження попередньої оплати за Товар на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з п. 4.2 Договору.

2.2. Строк обробки Постачальником Замовлення на Товар становить до 5 (п’яти) робочих днів з дати здійснення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.

2.3. Протягом строку обробки Постачальником Замовлення, Постачальник повинен підтвердити наявність Товару або повідомити орієнтовний термін поставки Товару шляхом надсилання на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні, рахунку для оплати Замовлення.
Якщо протягом строку обробки Замовлення Постачальником не надісланий Покупцю рахунок для оплати Замовлення, вважається, що Товар відсутній.

2.4. Датою Замовлення є дата здійснення попередньої оплати за Товар згідно з п. 4.2 Договору.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Покупець зобов’язаний:

— надавати Постачальнику повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;

ознайомитись на Сайті або з каталогів, листів технічних даних чи інших документів наданих Постачальником з інформацією про Товар, а також із вартістю та способами доставки Товару;

в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити і прийняти замовлений Товар;

не пізніше 10 днів з дати отримання повідомлення про готовність Товару до відвантаження, прийняти Товар на складі Постачальника або від перевізника, що зазначений в Рахунку на оплату;

виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

3.2. Покупець має право:

на безоплатне усунення недоліків Товару протягом гарантійного строку, встановленого Договором у разі дотримання правил та умов використання даного товару;

3.3. Постачальник зобов’язаний:

надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті або будь-якими іншими засобами зв’язку;

на умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю або обраному Покупцем перевізнику;

3.4. Постачальник має право:

відмовитись від виконання замовлення у випадку несплати Покупцем ціни Товару в строк, встановлений Договором;

в односторонньому порядку змінювати умови Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Договору на Сайті. Зміна умов Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

4. Порядок оплати товару

4.1. Постачальник залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту здійснення Покупцем попередньої оплати за Товар без попередження Покупця. Рахунок на оплату є актуальним протягом строку, що в ньому вказаний. У випадку якщо оплата була здійснена Покупцем після закінчення строку, що вказаний у Рахунку, і на момент оплати Постачальник встановив більші ціни на Товар, ніж вказані в Рахунку на оплату, Постачальник виставляє Покупцю додатковий рахунок на суму, що є різницею між вартістю Товару на момент оплати Покупцем Рахунку на оплату та вартістю Товару, що вказана в Рахунку на оплату. Якщо додатковий рахунок не буде сплачений Покупцем у строки, що вказані в ньому, Замовлення вважається скасованим.

4.2. Товар поставляється на умовах повної попередньої оплати. Строк здійснення Покупцем попередньої оплати вказується у Рахунку на оплату Постачальника.

4.3. Товар вважається оплаченим з моменту зарахування на банківський рахунок Постачальника всієї суми оплати за Товар, що передбачений відповідним Рахунком на оплату.

4.4. У випадку, якщо на дату здійснення оплати відповідного Рахунку на оплату курс гривні щодо Євро, встановлений Національним банком України збільшиться, порівняно з курсом гривні щодо Євро на дату виставлення Рахунку на оплату, то вартість Товару, що вказаний у Рахунку на оплату підлягає коригуванню за наступною формулою (без укладення окремої Додаткової угоди до Договору):

Вт = В х К2 / К1
де:

Вт - вартість Товару станом на дату оплати Рахунку на оплату;

В - вартість Товару станом на дату виставлення Рахунку на оплату;

К1 - курс гривні щодо Євро, встановлений Національним банком України на дату виставлення Рахунку на оплату;

К2 - курс гривні щодо Євро, встановлений Національним банком України на дату оплати Рахунку на оплату.

5. Умови поставки: приймання товару

5.1. Товар відвантажується (постачається) Покупцю зі складу Постачальника на умовах які вказуються у Рахунку на оплату. Строк та місце поставки визначаються у Рахунку на оплату.

5.2. Датою поставки Товару вважається дата підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної або товарно-транспортної накладної або іншого документу, що підтверджує отримання Товару Покупцем від Постачальника або перевізника або організації, що здійснювала доставку.

5.3. Разом з Товаром Постачальник надає Покупцю наступні товаросупровідні документи:

1. Видаткова накладна (оригінал - 2 екз.);

2. Рахунок-фактура (оригінал - 1 екз.);

3. Сертифікат якості виданий виробником та засвідчений Постачальником (копія) (в разі його наявності);

4. Технічний опис (в разі його наявності) та інструкція з користування на обладнання (в разі її наявності).

5.4. Постачальник зобов’язаний повідомити Покупця за 3 (три) робочі дні до моменту поставки про готовність Товару до поставки. Повідомлення здійснюється засобами електронної пошти, адреса якої вказується у Замовленні, або будь-якими іншими засобами зв’язку.

5.5. Приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється у відповідності із товаросупровідними документами. Перевірка кількості Товару здійснюється Покупцем під час їх отримання, і після отримання Товару Покупець не має права заявляти претензії щодо кількості Товару.

5.6. Якість Товару та упаковка Товару, повинна відповідати вимогам нормативних документів України щодо даного Товару.

5.7. Претензії щодо якості Товару можуть бути заявлені Покупцем протягом 30 календарних днів з дня отримання Товару.

5.8. У разі виявлення Товару неналежної якості чи/або кількості, Покупець повідомляє про таке Постачальника. Повідомлення може бути направлено Постачальнику по факсу, листом, телефонограмою, телеграмою чи по e-mail. Постачальник протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання ним такого повідомлення направляє свого представника до Покупця для складання Акту про невідповідність Товару. У разі неявки представника Постачальника у зазначений строк, Покупець має право скласти Акт про невідповідність Товару без участі представника Постачальника із залученням представників компетентної незалежної організації, яка визначається Сторонами спільно. Вартість залучення представників компетентної незалежної організації оплачує Постачальник .

5.9. У випадку виявлення неналежної якості або кількості поставленого Товару, Постачальник зобов’язаний за власний рахунок та власними силами здійснити заміну неякісного Товару або додаткову поставку Товару у строк, що узгоджується Сторонами окремо.

6. Прикінцеві положення

6.1. Договір набирає чинності з моменту Акцепту його умов Покупцем та діє до дати поставки Товару, що вказана в Рахунку на оплату.

6.2. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього Договору або зміна умов Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

6.3. Сторони домовилися про те, що при виконанні умов Договору може здійснюватися підписання видаткових накладних, додаткових угод та додатків до Договору та будь-яких інших документів в формі електронних документів. Створення та обмін електронними документами здійснюється в порядку, визначеному законодавством України у сфері електронного документообігу.

6.4. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ними у Замовленні реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти Постачальника про їх зміну, а у разі неповідомлення несе відповідальність, яка з цього випливає.

6.5. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару повідомивши про це письмово Постачальника не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати поставки вказаній у Рахунку на оплату. У разі відмови Покупця від Товару менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати поставки, Постачальник має право (на власний розсуд):

а) або повернути Покупцю 80% вартості Товару, від якого відмовився Покупець, а 20 % вартості такого Товару утримати в якості штрафу;

б) або повернути Покупцю 100 % вартості Товару, від якого відмовився Покупець, після реалізації даного Товару Постачальником іншим особам - протягом 10 робочих днів з дати такої реалізації.

7. Вирішення спорів

7.1. Всі спори, що виникають між Сторонами в процесі реалізації положень даного Договору, підлягає розв’язанню шляхом переговорів.

7.2. Якщо відповідно спір не можна вирішити шляхом переговорів, то він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеного чинним законодавством України.
 

Якщо у вас виникли запитання - напишіть нам: info@primatrading.com.ua або зв'яжіться з нами за номером: +38 (044) 353-55-52 або +38 (067) 521-67-21 .

+38 (044) 353-55-52

+38 (067) 812-35-75

Пріма Трейдінг

Юр. адреса: Україна, 3113, Україна, м. Київ
вул. Миколи Василенка, буд. № 1, офіс 308
Офіс та склад: Україна, 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 27а, офіс 305

Офіс, склад
пн-пт: з 9:00 до 18:00
сб-нд: вихідні дніСлідкуйте за нами в
соціальних мережах


Вгору